وینک پیام آخر

Rowshanani--payam زان دم که بر نشست به مسند امام مرگ، آید زچار گوشه ایران پیام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی، به چار سوی، فرمان دهند مرگ پرستان به نام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی، به دست دین، گشته ست حالیا همه ایران کنام مرگ
آید پیام مرگ ، که یعنی ز زندگی گیرند مردگان قرون انتقام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که تنگ شد بر زندگی مجال نفس ز ازدحام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی، ز بس قتال، شد پست تر زخاک گذرگه مقام مرگ
آید پیام مرگ،که یعنی، به جان صبح، جان ها ستوه شد زشبِ فام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که دین جهل نارد پیام داد مگر با کلام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که دینِ مکر حاشا که محتشم شود از احتشام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی سپاه کین اردوی عشق را بفرستد به کام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی شراب خون نوشند قومِ باده نخوران به جام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که اهل جهل جوید بهشت خویش به دار السلام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی، به راه دین، تنها نه عزرئیل بِود از عظامِ مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی نه عزرئیل، کاینک امام در کف دارد زمام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی به خلق خویش هر دم دهد خلیفه ما بار عام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی به هوش باش کز نردبام جهل بر آیی به بام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که زخم کین می یابد التیام، لیک التیام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی نه انقلاب، کانی که بود بود همانا قیام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی مگو ، مگو جز با کلام مرگ سخن با امام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی ، به خون قسم، که نیست هیچ دین که نباشد مرام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی عبث مده این نقدک وجود بهیچ مدام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که مرد را جز بهر زندگی نکند التزام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که گاه نیز شمشیر زندگی ست نهان در نیام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی غمین مباش که صبح زندگی زاید ز شام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که نگر چون که آید از تداوم هستی دوام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که رستمی از عشق در ره است پس از زال سام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که خواص عشق باز زند کینه به جان با عوام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که زدوده باد از لوح جان خلق این نقش حرام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که زندگی هرگز به کام مرگ نگشته ست رام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که دام چین هم ، خود ، به دام مرگ بنوشد ز جام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که زود باد تا خود امام مرگ هم افتد به دام مرگ
آید پیام مرگ، که یعنی که با امام، افتد به دام مر سراپا نظام مرگ وینک پیام آخر: یا علم یا که دین: این سو تمام زندگی، آن سو تمام مرگ
اسماعیل خوئی نهم تیر 1364 لندن