درسهائی در باره عبادت خداوند از
رساله توضیح المسا ئل امام خمینی
جماع

Rowshanani--resaleh مسئله 1584- جماع روزه را باطل میکند: اگرچه فقط مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. مسئله 1585- اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمیشود ولی کسیکه آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند روزه اش باطل میشود. مسئله 1586- اگر شک کند که باندازه ختنه گاه داخل شده یا نه؛ روزه ی او صحیح است و کسی هم که آلتش را بریده اند اگر شک کند که دخول شده یا نه روزه او صحیح است. مسئله 1587- اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را بجماع مجبور نمایند، بوزه او باطل نمیشود. ولی چناچه در بین جماع یادش بیاید، یا دیگر مجبور نباشد، باید فورا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشودروزه او باطل است. توضیح- برای روزه دار امروزی مسائل بسیار دیگری را بدنبال میآورد. اول آنکه اگر جماع بمعنی همآغوشی ست ولی معلوم نیست این همآغوشی شامل همآعوشی همجنسان هم میشود یا نه؟ اگر فقط شامل همآغوشی زن و مرد میشود، روزه زن هم باطل میشود یانه؟ بعد آنکه ممکن است که همآغوشی بطور عریان انجام و با بوسیدن متقابل و دخولی در مواضع شرعیه صورت نگیرد در دوران مدرن همآغوشی دخول آلتها در یکدیگر فقط یکی از راههای استمناء مسئله1588- اگر روزه دار استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید؛ روزه اش باطل میشود. مسئله1589- اگر بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست. ولی اگر کار کند که بی اختیار منی از از بیرون آید روزه اش باطل میشود. مسئله 1590- هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم میشود یعنی در خواب منی از او بیرون میآید، میتواند در روز بخوابد و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود روزه اشت صحیح است. مسئله 1591- اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلو گیری کن. مسئله 1592- روزه داری که محتلم شده، میتواند بول کند و بدستوریکه در صفحه سیزده گفته شد، استبرا نمایدولی اگر بداند بواسطه بول یا استبراء کردن باقیمانده منی از مجری بیرون میآید در صورتیکه غسل کرده باشد نمیتواند استبرا کند. مسئله 1593- روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون میآید بنا بر احتیاط واجب باید چیش از غسل بول کند. مسئله 1594- اگر بقصد بیرون آمدن منی کار بکند در صورتیکه منی از او بیرون نیاید روزه اش باطل نمیشود. مسئله 1595- اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن می با کسی بازی و شوخی کند در صورتیکه عادت نداشته باشد که بعداز بازی و شوخی منی از او خارج شود اگرچه اتفاقا منی بیرون آید روزه او صحیح است. ولی اگر شوخی را ادامه دهد تا آنجا که نزدیک است منی خارج شود و خود داری نکند تا خارج گردد روزه اش باطل است. ...ادامه دارد